Vai RPP darbiniekiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus sabiedriskajā transportā? Vai datus drīkst nodot kontrolieriem?

Jānis Bērzkalns,
Rīgas pašvaldības policijas Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes priekšnieka vietnieks

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 13.panta sestā daļā noteikts, ka pasažieris sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, saskaņā ar kuru pārvadātājs apņemas par noteiktu samaksu aizvest pasažieri līdz viņa izraudzītajai pieturvietai attiecīgajā maršrutā, bet pasažieris apņemas samaksāt par sabiedriskā transporta pakalpojumu. Savukārt 13.panta septītā daļā noteikts, ka regulāro pasažieru pārvadājumu līgums stājas spēkā brīdī, kad pasažieris uzsāk sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu (iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī).

Ministru kabineta noteikumi Nr.599 ”Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” nosaka, ja pasažieris atsakās maksāt līgumsodu un nevar kontrolierim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai kontrolieris varētu izsniegt rēķinu (līgumsoda samaksai rēķinā norādītajā vietā un termiņā), tas kontrolierim ir tiesības pieaicināt policijas darbinieku šī pasažiera personības noskaidrošanai. Līgumsoda piedziņas darbību veikšanai pārvadātājam ir tiesības izmantot to pasažieru personas datus, kuri sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto bez maksas vai braukšanai derīgas biļetes, kā arī nodot šos datus piedziņas darbību veikšanai trešajām personām.