Rīgas pašvaldības policijas pamatuzdevumi:

 • likumpārkāpumu profilakse;
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
 • Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence:

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole;
 • ūdens satiksmes kontrole Rīgas akvatorijā (izņemot satiksmes negadījumus);
 • taksometru aprīkojuma un pasažieru norēķināšanas kārtības kontrole;
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole, transportlīdzekļu piespiedu pārvietošana (evakuācija);
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole;
 • žūpības profilakse un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošana;
 • prostitūcijas ierobežošanas noteikumu izpildes kontrole;
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole
 • dzīvesvietas deklarēšanas un pasu režīma kontrole

Papildus šiem uzdevumiem Rīgas pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic:

  • sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie Rīgas izglītības iestādēm;
  • uz pārkāpumiem tendēto nepilngadīgo un nelabvēlīgo ģimeņu uzskaiti un profilaksi;
  • glābšanas darbus Rīgas pilsētas peldvietās;
  • transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli Rīgā un to (gan prettiesiski novietotu Ceļu satiksmes likuma noteiktajos gadījumos, gan Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzītu par ilgstoši atstātu) evakuāciju;
  • transportlīdzekļu pārvietošanās kontroli Rīgas pilsētas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;
  • pilsētas publisko vietu videonovērošanu;
  • civilās aizsardzības pasākumus Rīgas pilsētā;
  • savas kompetences ietvaros tiesas spriedumu izpildi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm.

Rīgas domes 01.07.2003. nolikums Nr.75 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums” pieejams šeit: 75.RD.nolikums-01.07.2003