Rīgas pašvaldības policijas pamatuzdevumi:

 • likumpārkāpumu profilakse;
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
 • Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldības policijas kompetencē ietilpst:

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole;
 • ūdens satiksmes kontrole Rīgas akvatorijā (izņemot satiksmes negadījumus);
 • taksometru aprīkojuma un pasažieru norēķināšanas kārtības kontrole;
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole, transportlīdzekļu piespiedu pārvietošana (evakuācija);
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole;
 • žūpības profilakse un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošana;
 • prostitūcijas ierobežošanas noteikumu izpildes kontrole;
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole;
 • dzīvesvietas deklarēšanas un pasu režīma kontrole.

Papildus šiem uzdevumiem Rīgas pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic arī:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie Rīgas izglītības iestādēm;
 • uz pārkāpumiem tendēto nepilngadīgo un nelabvēlīgo ģimeņu uzskaiti un profilaksi;
 • glābšanas darbus Rīgas pilsētas peldvietās;
 • transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli Rīgā un to (gan prettiesiski novietotu Ceļu satiksmes likuma noteiktajos gadījumos, gan Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzītu par ilgstoši atstātu) evakuāciju;
 • transportlīdzekļu pārvietošanās kontroli Rīgas pilsētas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;
 • pilsētas publisko vietu videonovērošanu;
 • civilās aizsardzības pasākumus Rīgas pilsētā;
 • savas kompetences ietvaros tiesas spriedumu izpildi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm.

Rīgas domes 06.08.2020. nolikums Nr.39 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums” pieejams šeit: RD Nolikums Nr.39 Rigas pasvaldibas policijas nolikums