Informācija par Jūsu personas datu apstrādi Rīgas pašvaldības policijā

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas valstspilsētas pašvaldība  (Rīgas pašvaldības policija adrese: Valērijas Seiles iela 12A, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037811, elektroniskā pasta adrese: rpp@riga.lv (turpmāk – RPP))

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

1. Personas datu apstrādes mērķis – administratīvā pārkāpuma procesa (turpmāk – APP) (personas identificēšana, pierādījumu nodrošināšana, informācijas par administratīvajiem pārkāpumiem un administratīvajām lietām ievade datu apstrādes sistēmās, tostarp, Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmā (APAS), APP uzsākšana, izskatīšana, materiālu glabāšana, pārsūtīšana atbilstoši kompetencei) nodrošināšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa, 19.panta otrā un sestā daļa, Administratīvās atbildības likuma (turpmāk – AAL) 115.panta pirmās daļas 26.punkts, trešā dala, likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 25.pants, likuma “Par Latvijas valsts himnu” 7.pants, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likuma 9.panta pirmā, otrā un trešā daļa, Izglītības likuma 67.pants, Ģerboņu likuma 11.panta pirmā, otrā un trešā daļa, Meža likuma 51.panta otrā, trešā un 11 daļa, Dzīvnieku aizsardzības likuma 54.panta otrā daļa, 56.panta pirmā daļa, 57.pants, 58.pants, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta pirmā, otrā, trešā daļa, 78.panta pirmā un otrā daļa, 79.panta pirmā un otrā daļa, 80.pants, 81.pants, 83.panta pirmā un otrā daļa, 84.pants, 85.pants, 86.pants, 87.pants, Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā likums 3.panta pirmā daļa, 4.pants, 6.panta pirmā un otrā daļa, 7.panta pirmā un otrā daļa, 8.pants, 9.pants, 10.pants, 11.panta pirmā un otrā daļa, 12.panta pirmā un otrā daļa, 13.pants, 28.panta pirmā un otrā daļa, Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 14.panta pirmā, piektā, sestā, septītā, devītā un desmitā daļa, Enerģētikas likuma 118.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 37.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, sestā un devītā daļa, Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 19.pants, Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 12.pants, likuma “Par Latvijas valsts ģerboni” 13.pants pirmā, otrā un trešā daļa, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 16.pants, Zvejniecības likuma 30.panta pirmā, otrā, trešā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā, desmitā daļa, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 14.panta pirmā, otrā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā daļa, Enerģijas dzērienu aprites likuma 5.pants, Augu aizsardzības likuma 25.panta pirmā un otrā daļa, Ceļu satiksmes likuma 52.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, 54.panta sestā daļa, 57.panta pirmā – astotā daļa, 58.panta otrā daļa, 70.panta otrā daļa, 76.panta otrā daļa, 78.panta astotā daļa, 82.panta pirmā – sestā daļa, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.panta trešā daļa, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 27.pants un 28.pants, likuma “Par akcīzes nodokli” 35.panta pirmā – septītā daļā, likums “Par atbilstības novērtēšanu” 19.panta ceturtā daļa, likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 39.panta pirmā un otrā daļa, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 29.pants, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta pirmā un otrā daļa, Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 65.panta pirmā, otrā, trešā, sestā, astotā, desmitā daļa, 66.panta pirmā un otrā daļa, 67.panta pirmā – 12. daļa, 68.pants, 69.panta pirmā – septītā daļa, 70.panta septītā – desmitā daļa, 71.panta pirmā – trešā daļa, 72.panta pirmā un otrā daļa, 79.pants, 80.panta pirmā un otrā daļa, Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma 9.pants, 10.panta pirmā, otrā un trešā daļa, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50.panta pirmā daļa, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 50.panta trešā daļa, likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 21. un 22.pants, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 35.panta pirmā daļa, Latvijas valsts karoga likuma 23.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, Elektronisko sakaru likuma 84.pants, 86.panta pirmā un otrā daļa, Sugu un biotopu aizsardzības likuma 24.pants, 25.pants, 26.pants, 29.pants un 30.pants, Aizsargjoslu likuma 66.1 un 66.2 pants, Autopārvadājumu likuma 57.panta pirmā, otrā un trešā daļa, likuma “Par aviāciju” 124.1 panta pirmā – 14. daļa, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 39.panta pirmā daļa, Dzīvojamo telpu īres likuma 42.panta pirmā un otrā daļa, 43.pants, RPP kompetencē esošie Rīgas domes saistošie noteikumi, Rīgas domes 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr.39 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums” 4.punkts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs, Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs) (APP ietvaros); Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos); Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); VAS “Latvijas pasts” (vārds, uzvārds, adrese) (APP ietvaros, korespondences sūtījumu veikšanai); VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (APP ietvaros); Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); persona, kas atzīta par cietušo administratīvā pārkāpuma procesā, un tās pārstāvis, kā arī nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis (ja nepieciešams), tiesībaizsardzības iestādes, bāriņtiesa (ja nepieciešams), sociālais dienests (ja nepieciešams), zvērināti tiesu izpildītāji (ja nepieciešams APP ietvaros); par naudas sodu piedziņu atbildīgā persona (APP ietvaros), Rīgas domes Administratīvā komisija.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: Ja administratīvā pārkāpuma lietu izskata RPP, tad līdz 7 gadiem.

2. Personas datu apstrādes mērķis administratīvā procesa (turpmāk – AP) (personas identificēšana, pierādījumu nodrošināšana, informācijas ievade datu apstrādes sistēmās, AP uzsākšana, izskatīšana, materiālu glabāšana, pārsūtīšana atbilstoši kompetencei) nodrošināšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6.panta pirmās daļas c), d) un e) punkti, 9.panta c) un e) punkti, atsevišķos gadījumos arī g) un i) punkti, likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa, 12.panta pirmās daļas 21.punkts, 19.panta otrā un sestā daļa, Administratīvā procesa likums (turpmāk – APL), Ceļu satiksmes likuma 43.3 pants, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. un 59.pants Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”, Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”, Rīgas domes 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr.39 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums” 4.punkts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs) (AP ietvaros); Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos); Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); VAS “Latvijas pasts” (vārds, uzvārds, adrese) (AP ietvaros, korespondences sūtījumu veikšanai); VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (AP ietvaros); Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); tiesībaizsardzības iestādes, bāriņtiesa (ja nepieciešams), sociālais dienests (ja nepieciešams), zvērināti tiesu izpildītāji (ja nepieciešams AP ietvaros); par naudas sodu piedziņu atbildīgā persona (AP ietvaros).

Datu avoti:  persona, kas iesniedz iesniegumu RPP, personas, attiecībā pret kurām pieņemts lēmums vai veikta faktiskā rīcība AP ietvaros, publiskās datu bāzes un Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmas.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Datu kategorijas, kas nepieciešamas AP nodrošināšanai – personas identificējošas ziņas (vārds, uzvārds, personas kods), kontaktinformācija (deklarētā, faktiskā adrese, e-pasta adrese, e-adrese, tālruņa numurs), jebkāda cita informācija, kurai ir nozīmē AP nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: Ja administratīvo procesu nodrošina RPP, tad līdz 7 gadiem.

3. Personas datu apstrādes mērķis: videonovērošana sabiedriskās kārtības apdraudējumu novēršanai (savlaicīga iespējamo sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, kā arī meklēšanā izsludinātu personu vai transportlīdzekļu atrašana).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, Likuma “Par policiju” 12.panta 14)1 punkts, Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: persona pēc pieprasījuma vai citas valsts vai pašvaldības iestādes savas kompetences ietvaros, vai apdrošinātāji normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai:

  • ja personas datu apstrādē nav fiksēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums – 3 mēneši;
  • ja personas datu apstrādē ir fiksēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums – līdz 3 gadiem.

4. Personas datu apstrādes mērķis: pārvietojamo (RPP darbiniekiem piestiprināto, individuālo, RPP transportlīdzekļos izvietoto) video/audio ieraksta sistēmu izmantošana Pierādījumu nodrošināšanai APP un AP ietvaros un likumpārkāpumu prevencijai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta d) punkts, e) punkts (likuma “Par policiju” otrās daļas 1) un 21) punkts, sestā daļa, 12.panta pirmās daļas 14.1 punkts, 19.panta otrā daļa, sestā daļa), 9.panta 2.daļas c) punkts, e) punkts, f) punkts, g) punkts, likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 5. un 8.pants.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (APAS), ja izmantoti kā pierādījumi APP, APP dalībnieki ar AAL noteiktajām tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem, citas tiesībaizsardzības iestādes (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: ja personas dati tiek izmantoti kā pierādījums APPlīdz 7 gadiem.

5. Personas datu apstrādes mērķis: tālruņa sarunu ierakstīšana, nolūkā novērst, izmeklēt (iegūt, izmantot kā pierādījumus) un atklāt administratīvos pārkāpumus; iegūt, izmantot kā pierādījumus AP.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas c), d) un e) punkti, 9.panta c) un e) punkti, atsevišķos gadījumos arī g) un i) punkti likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā 5. un 8.pants, likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa, 19.panta otrā un sestā daļa, AAL.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (APAS), ja izmantoti kā pierādījumi APP, APP dalībnieki ar AAL noteiktajām tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem, citas tiesībaizsardzības iestādes (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: telefonsarunu audioieraksti tiek glabāti 30 dienas; ja audioieraksts tiek izmantots kā pierādījums APP vai APlīdz 7 gadiem.

6. Personas datu apstrādes mērķis: Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa, 19.panta otrā un sestā daļa, AAL.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs, SIRENE informācijas sistēma, Nacionālais kriminālizlūkošanas modulis, Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde); Valsts policija un Valsts drošības dienests (pēc pieprasījuma), VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (lai pārbaudītu informāciju par meklēšanā izsludinātu transportlīdzekli).

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: līdz 7 gadiem.

7. Personas datu apstrādes mērķis: ar RPP Mobilās lietotnes starpniecību saņemto ziņu izmantošana APP un AP nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: skatīt 1. personas datu apstrādes mērķi.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: VAS “Latvijas pasts” (vārds, uzvārds, adrese) (APP un AP ietvaros, korespondences sūtījumu veikšanai); Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); persona, kurai ar AAL piešķirtas tiesības iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, un tās pārstāvis, aizstāvis, kā arī nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis (ja nepieciešams), tiesībaizsardzības iestādes (pēc pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: ja APP vai AP izskata RPP, tad līdz 7 gadiem.

8. Personas datu apstrādes mērķis: RPP iesniegto dokumentu reģistrācija, saglabāšana un izmantošana Rīgas domes dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas e) punkts, Iesnieguma likuma 2.-7.pants, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Atkarīgs no iesniegumā norādītās informācijas, ja nepieciešams valsts iestādes vai citas pašvaldības iestādes.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: līdz 2 gadiem.

Datu avoti:  persona, kas iesniedz iesniegumu RPP.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Datu kategorijas, ko persona norāda savā iesniegumā.

9. Personas datu apstrādes mērķis: ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, nosūtīšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas e) punkts, Ministru kabineta 2005.gada 2.jūlija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17., 19. un 24.pants.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs un apstrādātājs, ar ko Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums par e-paraksta nodrošināšanu.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: atbilstoši kārtējā gada lietu nomenklatūrai (tik ilgi, cik glabājas pats dokuments).

Datu avoti:  Persona, kas iesniedz RPP adresētu iesniegumu.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Vārds, uzvārds, personas kods.

10. Personas datu apstrādes mērķis: RPP Mobilās lietotnes, ziņu sniegšanai administratīvo pārkāpumu lietās, darbības nodrošināšana, uzturēšana

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas c) un f) punkts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: APP un AP dalībnieki normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (atkarībā no saņemtās informācijas), tiesībaizsardzības iestādes (atkarībā no saņemtās informācijas).

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: ja APP vai AP nodrošina RPP, tad līdz 7 gadiem.

Datu avoti:  Persona, kas lieto RPP mobilo lietotni.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, adrese, koordinātas, ierīces identifikācijas numurs, lietotāja identifikators.

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. piekļūt Jūsu personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu,
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, telefona numurs 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv).