Personas datu subjekta informēšana par personas datu apstrādi administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa ietvaros

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības policija adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019, elektroniskā pasta adrese: rpp@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

1. Personas datu apstrādes mērķis

  – administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa (turpmāk – AP) (personas identificēšana, pierādījumu nodrošināšana, informācijas par administratīvajiem pārkāpumiem un administratīvajām lietām ievade datu apstrādes sistēmās, AP uzsākšana, izskatīšana, materiālu uzglabāšana, pārsūtīšana atbilstoši kompetencei) nodrošināšanai

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa, 19.panta otrā un sestā daļa, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 205.panta pirmās daļas 3., 5. un 6.punkts, 214.1 pants, Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija nolikuma Nr.75 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums” 2.1. apakšpunkts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs, Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs) (AP ietvaros); Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos); Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); VAS “Latvijas pasts” (vārds, uzvārds, adrese) (AP ietvaros, korespondences sūtījumu veikšanai); VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (AP ietvaros); Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); persona, kas atzīta par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā, un tās pārstāvis, kā arī nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis (ja nepieciešams), tiesībaizsardzības iestādes, bāriņtiesa (ja nepieciešams), sociālais dienests (ja nepieciešams), zvērināti tiesu izpildītāji (ja nepieciešams AP ietvaros); par naudas sodu piedziņu atbildīgā persona (AP ietvaros), Rīgas domes Administratīvā komisija.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: Ja administratīvā pārkāpuma lietu izskata RPP, tad 7 gadi.

2. Personas datu apstrādes mērķis

  -sabiedriskās kārtības apdraudējumu novēršana (savlaicīga iespējamo sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, kā arī meklēšanā izsludinātu personu vai transportlīdzekļu atrašana).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, Likuma “Par policiju” 12.panta 14)1 punkts, Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: persona pēc pieprasījuma vai citas valsts vai pašvaldības iestādes savas kompetences ietvaros, vai apdrošinātāji normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai:

  • ja personas datu apstrādē nav fiksēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums – 3 mēneši;
  • ja personas datu apstrādē ir fiksēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums – līdz 3 gadiem.

3. Personas datu apstrādes mērķis:

  Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, likuma “Par policiju” 3.panta pirmā daļa, 19.panta otrā un sestā daļa, LAPK, Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija nolikums Nr.75 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums” 2.2.2. – 2.2.4. apakšpunkts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs, SIRENE informācijas sistēma, Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis, Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde) (AP ietvaros); Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); VAS “Latvijas pasts” (vārds, uzvārds, adrese) (AP ietvaros, korespondences sūtījumu veikšanai); VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (AP ietvaros); Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); persona, kas atzīta par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā, un tās pārstāvis, kā arī nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis (ja nepieciešams), tiesībaizsardzības iestādes, bāriņtiesa (ja nepieciešams), sociālais dienests (ja nepieciešams), zvērināti tiesu izpildītāji (ja nepieciešams AP ietvaros); par naudas sodu piedziņu atbildīgā persona (AP ietvaros).

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: līdz 7 gadiem.

4. Personas datu apstrādes mērķis:

  ar RPP Mobilās lietotnes starpniecību saņemto ziņu izmantošana AP nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 2.pants un 8.pants, LAPK 205.panta pirmās daļas 3., 5. un 6.punkts, 214.1 pants.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: VAS “Latvijas pasts” (vārds, uzvārds, adrese) (AP ietvaros, korespondences sūtījumu veikšanai); Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības (pēc pieprasījuma, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei); persona, kas atzīta par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā, un tās pārstāvis, kā arī nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis (ja nepieciešams), tiesībaizsardzības iestādes.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: Ja administratīvā pārkāpuma lietu izskata RPP, tad 7 gadi.

5. Personas datu apstrādes mērķis:

  Videonovērošana mērķim sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma novēršanai.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: nepieciešamības gadījumā tiesībaizsardzības iestādes vai apdrošinātāji.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: Videonovērošanā iegūtos datus, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, glabā līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Videonovērošanā iegūtos datus policijas iestāde glabā trīs mēnešus.

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. piekļūt Jūsu personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu,
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, telefona numurs 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv

Fiziskas personas datu subjekta informēšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula)

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības policija adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019, elektroniskā pasta adrese: rpp@riga.lv).

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

1. Personas datu apstrādes mērķis:

  RPP iesniegto dokumentu reģistrācija, saglabāšana un izmantošana Rīgas domes dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Iesnieguma likuma 2.-7.pants, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Atkarīgs no iesniegumā norādītās informācijas, ja nepieciešams valsts iestādes vai citas pašvaldības iestādes.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: līdz 2 (diviem) gadiem.

Datu avoti: persona, kas iesniedz iesniegumu RPP.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Datu kategorijas, ko persona norāda savā iesniegumā.

2. Personas datu apstrādes mērķis:

  ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, nosūtīšana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2005.gada 2.jūlija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17., 19. un 24.pants.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs un apstrādātājs, ar ko Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums par e-paraksta nodrošināšanu.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: atbilstoši kārtējā gada lietu nomenklatūrai (tik ilgi, cik glabājas pats dokuments).

Datu avoti: Persona, kas iesniedz RPP adresētu iesniegumu.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Vārds, uzvārds, personas kods.

3. Personas datu apstrādes mērķis:

  RPP Mobilās lietotnes, ziņu sniegšanai administratīvo pārkāpumu lietās, darbības nodrošināšana, uzturēšana

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas c un f punkts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja ir: administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa dalībnieki normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, atkarībā no iesniegtās informācijas, ja nepieciešams valsts iestādes vai citas pašvaldības iestādes.

Personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti termiņa noteikšanai: Ja administratīvā pārkāpuma lietu izskata RPP, tad 7 gadi.

Datu avoti: Persona, kas lieto RPP mobilo lietotni.

Attiecīgo personas datu kategorijas: Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, adrese, koordinātas, ierīces identifikācijas numurs, lietotāja identifikators.

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. piekļūt Jūsu personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu,
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, telefona numurs 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv).