Lietotnes lietotājus lūdzam novērtēt lietotnes darbību, atsauksmes un ieteikumus tās ērtākai lietošanai nosūtot uz e-pasta adresi: rpp@riga.lv

Šīs mobilās lietotnes (turpmāk – Lietotne) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Lietotni, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Lietotnes reģistrēts lietotājs vai nav.
Lietotni uztur un administrē Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP).
Lietotnes mērķis ir veicināt sabiedrību ziņot par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem.
Lietotne darbojas uz ierīcēm ar Android un iOS operētājsistēmām (Lietotne var arī būt nesavietojama ar dažām Android un iOS iekārtām).
Lietotājam pirms Lietotnes lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. RPP ir tiesības, bez brīdinājuma, jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Lietotnē.
Šajā Lietotnē izmantotie logo un saskarnes izskats ir RPP īpašums un to izmantošana un pārpublicēšana, kā arī tajā esošās informācijas un satura pārpublicēšana bez saskaņošanas ar RPP ir aizliegta.
Lietotnes lietotājam var tikt piemērota maksa par patērēto mobilā interneta apjomu, saskaņā ar lietotāja izmantotā mobilo pakalpojumu operatora noteiktajām izmaksām, kas netiek atlīdzināta no RPP puses.
Ja Lietotnes lietotājs lieto Lietotni, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Lietotnes lietotājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumus veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Lietotni.
Lai kļūtu par Lietotnes reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Lietotnē noteiktā reģistrēšanās kārtība.
Ikvienam Lietotnē reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Lietotnē ir aizliegta “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Lietotnes lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī neeksistējošu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.
Katram reģistrētajam Lietotnes lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Lietotnes piekļuves datus. Ja Lietotnē tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
RPP ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Lietotnē reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, kā arī liegt pieeju Lietotnei, nepaskaidrojot iemeslus.
Katrs Lietones lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas nosūta RPP (fotogrāfijas, teksta sūtījumus, video materiālus), ka arī par savā profilā norādīto informāciju. Maksimālais augšupielādējamais faila izmērs nedrīkst pārsniegt 100 Mb.
Lietotnē ir aizliegts veikt darbības un ievietot informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:
satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
surogātpasts u.tml.;
visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Lietones darbību un drošību.
RPP neatbild par Lietotnes pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Lietotnes darbībā, Lietotnes lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Lietotnes darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no RPP.
RPP nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Lietotnes lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Lietotnes un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
Ja Lietotnes lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Lietotnei vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Lietotnes lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi, kas šajā sakarā lietotājam var rasties.
Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Lietotni pieder tikai un vienīgi RPP. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti RPP un trešajām personām.
Visi strīdi starp RPP un Lietotnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Privātums
Reģistrējoties Lietotnē un/vai lietojot Lietotni, lietotājs izsaka piekrišanu, ka RPP veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” izpratnē.
RPP saņem un saglabā informāciju par lietotāja mobilās ierīces identifikatoru un atrašanās vietas koordinātām ziņojuma iesniegšanas brīdī.
RPP ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze u.tml.).
Jautājumus un priekšlikumus, kas radušies izmantojot Lietotni, lūdzam Jūs sūtīt uz e-pasta adresi rpp@riga.lv.