Par personas datu apstrādi iepirkumos

        Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības policija adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037811, elektroniskā pasta adrese: rpp@riga.lv).
        Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
        Pretendentu personas datu apstrāde ir nepieciešama iepirkuma veikšanai un attiecīgā pienākuma izpildes nodrošināšanai.
        Pārzinis piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
        Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Ministru kabineta noteiktām informācijas sistēmām.
        Apstrādātās personas datu kategorijas:
                • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
                • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
                • dati par personas profesionālajām iemaņām – izglītība, amats, darba vieta, darba pieredze;
                • informācija un dokumenti, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei;
                • dati par sodāmību, dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus ( piem.no Ministru kabineta noteiktām informācijas sistēmām);
                • informācija par konta numuru, banku;
                • informācija par pretendenta personāla tehniskām un profesionālām spējam  (pieredzi, kvalifikāciju);
                • datu subjekta sniegtā informācija, atbilstoši nolikuma prasībām.
        Pārziņa personas datu apstrādes nolūks (mērķis) un tiesiskais pamats:
                • pretendentu (fizisko personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšanā, publisko iepirkumu veikšanai;
                • fiziskās personas identifikācijai;
                • informācijas sniegšana valsts pārvaldes un citām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, tai skaitā informācijas publikācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ( EIS, IUB, pircēja profilā);
                • lai izvērtētu pretendentu iesniegto piedāvājumu;
                • grāmatvedības prasību izpildei, lai veiktu maksājuma pieprasījuma pārbaudi;
                • lai pārbaudītu un atklātu iespējamās interešu konflikta situācijas;
                • lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
                • lai nodrošinātu dokumentu apriti;
                • pretendentu informēšanas nolūkos;
                • pārziņa interešu aizsardzība;
                • pretendentu tehnisko un profesionālo spēju vērtēšanai;
                • kandidātu un pretendentu vērtēšanai izslēgšanas nosacījumu konstatēšanai.
        Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula 2016/679 Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta b), c) apakšpunkti – apstrāde līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei, pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Publisko iepirkumu likums, Iesnieguma likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, MK noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūras un metu konkursu norises kārtība”, MK noteikumi Nr. 109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem”, MK noteikumi Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”).
        Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:
                • Rīgas pašvaldības policijas darbinieki/amatpersonas, ja tas ietilpst viņu darba vai amata pienākumos;
                • Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei;
                • Tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
        Personas datu glabāšanās termiņš izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Publisko iepirkumu likums, Arhīvu likuma un Rīgas pašvaldības policijas lietu nomenklatūras. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar noslēgto līgumu iepirkuma ietvaros, pārziņa leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Pārzinis visus PIL 40.panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus, kā arī pieteikumu un piedāvājumu glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
        Jums, kā datu subjektam ir tiesības (noteiktās situācijās):
                • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;
                • pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu;
                • realizēt tiesības uz datu dzēšanu, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.pantā noteikto regulējumu;
                • Tiesības ierobežot datu apstrādi, ja ir viens no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.panta noteiktiem apstākļiem;
                • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).