Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/38 “Par specifiskas lietošanas inventāra – policista uzkabes jostu, pistoles rezerves magazīnu maku, pistoles makstu ar jostas stiprinājumiem un planšetu somu iegādi”

Publicēšanas datums 06.10.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/38 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par specifiskas lietošanas inventāra - policista uzkabes jostu, pistoles rezerves magazīnu maku, pistoles makstu ar jostas stiprinājumiem un planšetu somu iegādi. Paredzamā līgumcena EUR 17 019,75 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 17.oktobra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā. Paziņojums par lēmumu 20.10.2016. Identifikācijas numurs RPP 2016/38 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 19.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkuma daļā Nr.1 „Policista uzkabes jostu iegāde” ar SIA ,,GUN MARKET"par kopējo līguma summu EUR 2 660,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN, slēgt līgumu iepirkuma daļā Nr.2 ,,Pistoles rezerves magazīnu maku iegāde"ar SIA ,,GUN MARKET"par kopējo līguma summu EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro, 00 centi) bez PVN, slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma daļā Nr.3 „Pistoles makstu ar jostas stiprinājumiem iegāde” SIA „NORVEKS SPORTS LV”par kopējo līguma summu EUR 7 803,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti trīs euro, 00 centi) bez PVN, slēgt līgumu iepirkuma daļā Nr.4 "Planšetes somiņu iegāde"ar SIA "GUN MARKET" par kopējo līguma summu EUR 3 995,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi).

Līguma_projekts_pistoles_makstis (1)

Līguma_projekts_planšetes

Līguma_projekts_pistoles_makstis

Lēmums

Līguma_projekts_uzkabes_jostas

Tehniskā_specifikācija_Daļai_Nr.4 (1)

Tehniskā_specifikācija_Daļai_Nr.3

Tehniskā_specifikācija_Daļa_Nr.1

Tehniskā_specifikācija_Daļai_Nr.2

Pielikums_Nr.1

Instrukcija

Tehniskā_specifikācija_Daļai_Nr.4