Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 2 “Par divu jaunu termokameru piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par divu jaunu termokameru piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Dzintra.Petrena@riga.lv, līdz 2023. gada 10. marta plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments_Nr_2

1.pielikums_pieteikums

Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 26.05.2023. noslēdza līgumu ar SIA “Agate Investmens”, reģistrācijas Nr. 40103673578, “Par divu jaunu termokameru piegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 5199,00 (pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro, 00 centi).

Līgums