Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu RPP 2018/6 “Par monitoringa sistēmas nodrošināšanu”

Saskaņā ar sarunu procedūras rezultātiem iepirkumā Nr. RPP 2018/6 2018.gada 4.aprīlī tika noslēgts līgums Nr.RPP-18-60-lī “Par monitoringa sistēmas nodrošināšanu” ar SIA “Mapon” par kopējo līguma summu EUR 70247.93 (septiņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro, 93 centi) bez PVN.

Ziņojums

Līgums