Paziņojums par līgumu RPP 2016/51 “Par šautuves (šaušanas stenda) izmantošanu”

Publicēšanas datums 2016.gada 15. decembrī

Identifikācijas numurs RPP 2016/51

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkuma procedūru par šautuves (šaušanas stenda) izmantošanu.

Paredzamā līgumcena EUR 51 300,- bez PVN

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2017.gada 2.janvārim, plkst. 10.00.

Kontakttālruņi: 67037854.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Instrukcija

Tehniskā_Specifikācija_Šautuve

Finanšu_piedāvājums_šautuve

Līguma_projekts


Paziņojums par lēmumu 02.12.2017.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 2.janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par šautuves (šaušanas stenda) izmantošanu ar SIA “Walters”, vienotais reģistrācijas Nr.40003911292 par kopējo līguma summu EUR 51 300.00 (piecdesmit viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi) bez PVN.