Paziņojums par līgumu RPP 2018/7 “Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Publicēts 2018.gada 5.aprīlī

Identifikācijas numurs RPP 2018/7

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu.

Paredzamā kopēja līgumcena EUR 54 545,45 (piecdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro, 45 centi) bez PVN.

Daļa Nr.1 – “Par apsardzes un ugunsdrošības sistēmu tehnisko apkopi un remontu”. Paredzamā līguma summaEUR 29 752,06 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, 6 centi) bez PVN.

Daļa Nr.2 – „Par piekļuves kontroles sistēmu tehnisko apkopi un remontu”. Paredzamā līgumsumma – EUR 24 793,39 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 39 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/ līdz 2018.gada 26.aprīļa plkst.09.30.

Kontaktpersona: Andrejs Vessers-Arness, tālrunis 67037869, e-pasts Andrejs.Vessers@riga.lv.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā specifikācija daļai Nr.1

Tehniskā specifikācija daļai Nr.2

Finanšu piedāvājums daļai Nr.1

Finanšu piedāvājums daļai Nr.2

Informācija par ptretendenta pieredzi

Speciālistu sarakst daļai Nr.1

Speciālistu saraksts daļai Nr.2

Līguma projekts

_____________________________________________________________________

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Ziņojums

Daļā Nr.1 – “Par apsardzes un ugunsdrošības sistēmu tehnisko apkopi un remontu”. 2018.gada 6.jūnijā noslēgts līgums ar AS “STA Grupa” par kopējo līguma summu – EUR 29 752,06 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, 6 centi) bez PVN.

Daļa Nr.2 – „Par piekļuves kontroles sistēmu tehnisko apkopi un remontu”. 2018.gada 15.maijā  noslēgts līgums ar AS “STA Grupa” par kopējo līguma summu – EUR 24 793,39 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 39 centi) bez PVN.