Paziņojums par līgumu RPP 2018/8 ”Par bērnu vasaras nometnes Rotto organizēšanu”

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par bērnu vasaras nometnes Rotto organizēšanu. Paredzamā līgumcena EUR 48335.00 bez PVN Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā katru darba dienu līdz 2018.gada 8 maija plkst. 10.00 Kontakttālruņi: 67037860, 67037893 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Paziņojums par lēmumu 10.05.2018. Iepirkuma identifikācijas numurs RPP 2018/08 Iepirkumu komisijas lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Biedrībai Sporta klubs “Dinamo Lat”, slēgt līgumu par EUR 48335.00 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

Līgums

LĒMUMS

Pielikums Nr.6 līgums

Pielikums Nr.5 pieredze

Pielikums Nr.4 apliecinājums Veselības inspekcija

Pielikums Nr.2 Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.3 apliecinājums VUGD

Pielikums Nr.1 pieteikums

Nolikums