Paziņojums par plānoto līgumu 2016/50 “Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25a un hanzas ielā 7, Rīgā”

Identifikācijas numurs RPP 2016/50 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu "Par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25a un Hanzas ielā 7, Rīgā". Paredzamā līgumcena EUR 20 000,00 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 -17.00, līdz 2016.gada 20.decembra plkst.10.00. Kontakttālrunis: 67037854. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienota pielikumā. Paziņojums par lēmumu 23.12.2016. Publicēšanas datums 2016.gada 23.decembrī Identifikācijas numurs RPP 2016/50 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2016.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25a un Hanzas ielā 7, Rīgā" ar SIA "Jumiks Construction & Maintenance", vienotais reģistrācijas Nr.40103598941, par kopējo līgumcenu EUR 17 282,14 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro, 14 centi) bez PVN.

Uzkopšana_līgums_public

Lēmums

Atbilde_pretendentam_public

Tehniskā_specifikācija_2017

Pieteikums

Instrukcija