Paziņojums par plānoto līgumu par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7, Rīgā

Publicēšanas datums 04.12.2018.

Identifikācijas numurs RPP 2018/20

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par par telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldēs Spilves ielā 25A un Hanzas ielā 7, Rīgā.

Paredzamā līgumcena EUR 41999.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 08.30- 17.00 (pusdienu pārtraukums plkst. 12.00 – 12.30)  līdz 2018. gada 17.decembra plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037834, 67037856

Pēc nepieciešamības pretendents var apskatīt Pasūtītāja iepirkuma priekšmetā noteiktās telpas un teritorijas, iepriekš apskatīšanas laiku saskaņojot ar Pasūtītāja speciālisti saimniecības jautājumos Anitu Švarcu, tālrunis 67037856, e-pasts: anita.svarca@riga.lv.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums