Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/11 “Par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi”

Publicēšanas datums 2016.gada 24.marts Identifikācijas numurs RPP 2016/11 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi. Paredzamā līgumcena ir EUR 16 499,59 bez PVN. Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā katru darba dienu no plkst.08.30 līdz plkst.17.00 līdz 2016.gada 7.aprīļa plkst.10.00. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. Kontakttālrunis: 67105716 ,67037834 Instrukcija Pieteikums Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums ____________________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 14.04.2016. Publicēšanas datums 2016.gada 14.aprīlī Identifikācijas numurs RPP 2016/11 Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2016.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu pēc Zemkopības ministrijas apakšprogrammas „Zivju fonds” un Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas finanšu atbalsta saņemšanas, slēgt līgumu par 1 (vienas) jaunas aprīkotas piepūšamā tipa laivas ar uzstādītu 1 (vienu) jaunu piekaramo laivu dzinēju iegādi ar SIA ,,FjordStar”, vienotais reģistrācijas Nr.40103389519, par kopējo līguma summu EUR 16 250,00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pieteikums

Tehniska_specifikacija-Finansu_pied

Lemums

Publicējams_līgums_FjordStar