Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/14 ,,Par darbinieku apmācību policijas taktikā,saskarsmē un komunikācijā pa tālruni”

Publicēšanas datums 2016.gada 26.aprīlis

Identifikācijas numurs RPP 2016/14

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par darbinieku apmācību policijas taktikā, saskarsmē un komunikācijā pa tālruni.

Paredzamā līgumcena EUR 19 834,69  bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27. kabinetā

katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2016.gada 9.maijam, plkst. 10.00.

Prasības attiecībā uz iepirkumu priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos.

Kontaktpersona: G.Buķis talr.67037279.

Instrukcija

Pieteikums_pielikums_Nr.1

Tehniskā_-_finanšu_1.daļa

Tehniskā_-_finanšu_2.daļa

Tehniskā-finanšu_3.daļa

Tehniskā_-_finanšu_4.daļa


Paziņojums par lēmumu 12.05.2016.

Publicēšanas datums 12.05.2016.

Identifikācijas numurs RPP 2016/14

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2015.gada 12.maijā  rīkotajā iepirkumā „Par darbinieku apmācību policijas taktikā, saskarsmē un komunikācijā pa tālruni” (iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2016/14) pieņema lēmumu atzīt par uzvarētāju iepirkuma Daļā Nr.1, Daļā Nr.2, Daļā Nr.3 un Daļā Nr.4 SIA „Baltijas Došības Skola”.

Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.1 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 7 400,00 (septiņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi) bez PVN.

Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.2 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 4 950,00 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.3 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 3 300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi) bez PVN.

Slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma Daļā Nr.4 ar SIA „Baltijas Drošības Skola” par kopējo līgumsummu EUR 4 080,00 (četri tūkstoši astoņdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

LĒMUMS

BDS_līgums_Nr.1

BDS_līgums_Nr.2

BDS_līgums_Nr.3

BDS_līgums_Nr.4