Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2016/33 ,,Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu”

Paziņojums par plānoto līgumu 07.09.2016. Publicēšanas datums 2016.gada 7.septembrī Identifikācijas numurs RPP 2016/33 Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Paredzamā līgumcena EUR 15691,00 (piecpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro, 00 centi). Piedāvājumu var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 27.kabinetā katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2016.gada 19.septembrim plkst. 10.00 Kontakttālrunis: 67037824 Prasība sattiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos. ________________________________________________________________ Paziņojums par lēmumu 18.10.2016 Publicēšanas datums 18.10.2016 Identifikācijas numrs RPP 2016/33 Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisijas 2016.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar AAS „BTA Baltic Insurance Company”, vienotais reģistrācijas numurs 40103840140, par kopējo līgumcenu EUR 10 657,50 (desmit tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro, 50 centi) bez PVN.

Instrukcija

Pieteikums

Pielikums_Nr_3

Tehniskā_specifikācija

Pielikums_Nr.4

Finanšu_piedāvājums

Pielikums_Nr_5

Lēmums

Publicējamā_atbildes_Vēstule

Precizējums_pie_17.10.2016._Lēmuma

Līgums_nel.gad