Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/11 “Par tipogrāfijas izstrādājumu iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 21.februārī

Identifikācijas numurs RPP 2017/11

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par tipogrāfijas izstrādājumu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 6.marta plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037824

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

instrukcija

Pieteikums_pielikums_Nr.1

TEH.SPEC.__FIN.PIED._piel._Nr.2

pielikums_Nr.3

Paraugs_Nr.1

Paraugs_Nr.2

Paraugs_Nr.3

Paraugs_Nr.4

Paraugs_Nr.5

Paraugs_Nr.6

Paraugs_Nr.7

Paraugs_Nr.8

Paraugs_Nr.9

Paraugs_Nr.10

Paraugs_Nr.11

Paraugs_Nr.12

Paraugs_Nr.13

Paraugs_Nr.14

Paraugs_Nr.15

Paraugs_Nr.16

Sakaru_līdzekļu_un_spec.lietošanas_inventāra_izsniegšanas_žurnāls

Dežuranta_darba_žurnāls

Speciālo_līdzekļu_izsniegšanas_žurnāls

apmeklētāju_reģistrācijas_žurnāls

Pagaidu_turēšanas_telpā_ievietojamo_aizturēto_personu_žurnāls

Speciālo_līdzekļu_un_specifiskas_lietošanas_inventāra_izsniegšanas_žurnāls

Saņemtās_informācijas_žurnāls

APP_veidlapas

Mērķis paraugs Nr.1

Mērķis paraugs Nr.2

Atbilde_pretendentam_public

Atbilde_pretendentam_public_2


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 16.martā

Publicēšanas datums 16.03.2017.

Identifikācijas Nr. RPP 2017/11

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 15.martā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par tipogrāfijas izstrādājumu iegādi ar SIA “GR ART & PRINT”, reģ.Nr.40103323220, par kopējo līgumsummu EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

LĒMUMS

L_Ī_G_U_M_S_publ