Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/13 “Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Publicēšanas datums 2017.gada 23.martā

Identifikācijas numurs RPP 2017/13

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu.

Paredzamā līgumcena EUR 15 385,11 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro, 11 centi).

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 3.aprīlim plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037824

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums__2017

Pielikums_Nr.1

2.pielikums_Tehniskā_specifikācija_daļāi_Nr.1

3.piel_Tehniska_specifikacija_daļai_Nr.2

4.pielikums_Finanšu_piedāvājums_daļai_Nr.1

5.pielikumsFinanšu_piedāvājums_daļai_Nr.2

6.piel__Pretendenta_pieredzi

7.pielikums_Speciālistu_saraksts_apsardze

8_pielikums_Speciālistu_saraksts_piekļuve

9.pielikums_Līguma_projekts

Atbilde_pretendentam


Paziņojums par lēmumu 13.04.2017.

Publicēšanas datums 13.04.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/13

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 10.aprīlī pieņēma lēmumu slēgt  līgumu ar AS ,,STA  Grupa”, reģistrācijas Nr.40003019103, iepirkuma ,,Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu” daļā Nr.2  „Par piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”,  par kopējo līguma summu EUR 8 717,35 (astoņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro, 35 centi) bez PVN.

LĒMUMS


Paziņojums par lēmumu 26.04.2017.

Publicēšanas datums 26.04.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/13

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu slēgt  līgumu ar SIA ,,GARDE”, reģistrācijas Nr.40203029354, iepirkuma ,,Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu” daļā Nr.1  „Par apsardzes un ugunsdrošības sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”,  par kopējo līguma summu EUR 6667,76 (seši tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro, 76 centi) bez PVN.

LĒMUMS

Līgums