Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/15 “Par reprezentatīvo un informatīvo izdales materiālu piegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu 19.06.2017.

Publicēšanas datums 2017.gada 19.jūnijā

Identifikācijas numurs RPP 2017/15

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par reprezentatīvo un informatīvo izdales materiālu piegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 12922.31 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmi divi euro, 31 cents) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:00-16:30 līdz 2017.gada 3.jūlija plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037860

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums_Nr.1_Pieteikums

Pielikums_Nr.2_1.daļa_Tehniskā_specifikācija-finansu_piedavajums

Pielikums_Nr.3_2.daļa_Tehniskā_specifikācija_Fin.pied

Pielikums_Nr.4_par_līdzvertīgām_preču_piegādēm

Līguma_projekts


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 13.jūlijā

Publicēšanas datums 2017.gada 13.jūlijs

Identifikācijas Nr. RPP 2017/15

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 10.jūlijā pieņēma lēmumu iepirkuma “Par reprezentatīvo un informatīvo materiālu piegādi” daļā Nr. 1 “Par reprezentatīvo materiālu piegādi” slēgt līgumu ar SIA “WATERMELON”, reģistrācijas Nr.40003707079, par kopējo līguma summu EUR 10050.00  (desmit tūkstoši piecdesmit euro, 00 cents) bez PVN, iepirkuma daļā Nr.2 “Par informatīvo izdales materiālu piegādi” slēgt līgumu ar SIA “Zelta Rudens Printing”, reģistrācijas Nr.40103645998, par kopējo līguma summu EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums


Paziņojums par 2017.gada 10.jūlija lēmuma precizējumuPublicēšanas datums 2017.gada 18.jūlijs.Identifikācijas Nr.RPP 2017/15Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 17.jūlijā precizē 2017.gada 10.jūlija lēmumu ieprikuma daļā Nr.2 “Par informatīvo izdales materiālu piegādi” un nolemj slēgt līgumu ar SIA “Zelta Rudens Printing”, reģistrācijas Nr.40103645998, par kopējo līguma summu EUR 2859,48 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, 48 centi) bez PVN.

Lēmuma_precizējums

Līguma_projekts_1.daļā_publicēšanai

Līguma_projekts_2.daļā_publicēšanai