Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/19 „Par formas tērpu elementu – zeķu, sieviešu un vīriešu termoveļas un siltināto cepuru iegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 4.augustā

Identifikācijas numurs RPP 2017/19

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par  formas tērpu elementu – zeķu, sieviešu un vīriešu termoveļas un siltināto cepuru iegādi.

Paredzamā kopējā līgumcena EUR 41990.08 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit euro, 08 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:00-16:30 līdz 2017.gada 15.augustam plkst.10.00

Kontakttālrunis: 67037808

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums_Nr.5_Līguma_projekts


Paziņojums par lēmumu 28.08.2017.
Identifikācijas Nr.RPP 2017/19
Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 28.augustā pieņēma lēmumu atzīt SIA “SYNERGY” par iepirkuma uzvarētāju visās iepirkuma daļās un slēgt iepirkuma līgumus:

1. iepirkuma daļā Nr.1 –  ”Par zeķu iegādi” par kopējo līguma summu EUR 11 488,82 (vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro, 82 centi);

2.  iepirkuma daļā Nr.2 –  “Par sieviešu un vīriešu termoveļas iegādi” par kopējo līguma summu EUR 19 919,52 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit euro, 52 centi) bez PVN;

3. iepirkuma daļā Nr.3 –  “Par siltinātu cepuru iegādi” par kopējo līguma summu EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 0 centi) bez PVN.

LĒMUMS

L_Ī_G_U_M_S_siltinātas_cepures_PUBL

L_Ī_G_U_M_S_zeķes_publ

L_Ī_G_U_M_S_termoveļa_publ