Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/25 „Par divu jaunu automašīnu piegādi”

Publicēšanas datums 2017.gada 6.oktobrī

Identifikācijas numurs RPP 2017/25

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par divu jaunu  automašīnu piegādi.

Paredzamā kopēja maksimālā līgumcena EUR 41 322,32 (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro, 32 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-16:30 līdz 2017.gada 17.oktobrim plkst.10.00.

Kontakttālrunis: 67037850, 67037869.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pielikums_Nr.1_Pieteikuma_forma

Teh_spec_daļai_Nr.1

Teh_spec_daļai_Nr.2

Līguma projekts


Paziņojums par lēmumu 2017.gada 20.oktobrī

Publicēšanas datums 2017.gada 20.oktobris

Identifikācijas Nr. RPP 2017/25

Rīgas pašvaldības policijas iepirkumu komisija 2017.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu iepirkumā “Pardivu jaunu automašīnu piegādi” slēgt līgumu ar SIA “SKANDI MOTORS”, reģistrācijas Nr.40003532750, par kopējo līguma summu EUR 20 661,16 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro, 16 centi) bez PVN.

LĒMUMS