Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2017/3 “Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Publicēšanas datums 2017.gada 26.janvārī

Identifikācijas numurs RPP 2017/3

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu.

Paredzamā līgumcena EUR 15 385,11 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro, 11 centi).

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova iela 12a, 27.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8:30-17:00 līdz 2017.gada 6.februārim plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037854

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Instrukcija_2017

Pielikums_Nr.1

2.pielikums_Tehniskā_specifikācija_daļāi_Nr.1

3.pielikums_Tehniskā_specifikācija_daļai_Nr.2

4.pielikums_Finanšu_piedāvājums_daļai_Nr.1

5.pielikumsFinanšu_piedāvājums_daļai_Nr.2

6.pielikums_Informācija_par_Pretendenta_pieredzi

7._pielikums_Speciālistu_saraksts

Atbilde_pretendentam_public


Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 15.02.2017.

Identifikācijas Nr.RPP 2017/3

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2017.gada 15.februārī pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Par apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu” sakarā ar to, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām, līdz ar ko ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

Lēmums