Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/1 ,,Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem”

Publicēšanas datums – 08.01.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs – RPP 2018/1

Iepirkuma nosaukums – Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Paredzamā līgumcena – EUR 13 755,00 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro, 00 centi), neieskaitot PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018. gada 19.janvāra plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037834.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un iepirkuma dokumentācija (Nolikums, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums, Iepirkuma līguma projekts) pievienoti pielikumā

Iepirkuma dokumentācija

__________________________________________________________________________________________

Paziņojums par iepirkuma ID Nr.RPP 2018/1 “Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem” pārtraukšanu

Paziņojums publicēts 24.01.2018.

Iemesls: Iepirkuma komisija 19.01.2018. pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmitās daļas kārtībā, pamatojoties uz nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.

Lēmums