Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/10 “Tipogrāfijas pakalpojumi”

Publicēšanas datums 20.06.2018.

Identifikācijas numurs RPP 2018/10

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par tipogrāfijas pakalpojumu saņemšanu.

Paredzamā līgumcena EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 euro centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12a, 39. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 08.00 – 16.30 (pusdienu pārtraukums plkst. 12.00 – 12.30)  līdz 2018. gada 3.jūlija plkst. 10.00.

Kontakttālrunis: 67037834, 67037856

Dokumentu paraugu datnes elektroniskā veidā ir iespējams saņemt Rīgas pašvaldības policijā Lomonosova ielā 12a, Rīgā, LV-1019, iepriekš zvanot galvenajai speciālistei saimniecības jautājumos Anitai Švarcai, tālrunis 67037856, e-pasts: anita.svarca@riga.lv.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums ar 1.-4.pielikumiem

5.pielikums Administrativo parkapumu protokols

6.pielikums APSKATES PROTOKOLS

7.pielikums Sakaru līdzekļu un spec. lietošanas žurnāls

8.pielikums Šaujamieroču un to munīcijas izsniegšanas žurnāls

9.pielikums Speciālo līdzekļu izsniegšanas žurnāls

10.pielikums Dežuranta darba žurnāls

11.pielikums mērķis (zaļais)

12.pielikums mērķis (melnais lielais)

13.pielikums mērķis (melnais mazais A4)

14.pielikums mērķis (IPSC CLASSIC)

15.pielikums Goda raksta paraugi

16.pielikums Pateicības paraugs

17.pielikums Bukleta paraugs

________________________________________________________________________

Paziņojums par lēmumu 11.07.2018.

Identifikācijas numurs RPP 2018/10

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2018.gada 11.jūlijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu par tipogrāfijas pakalpojumiem ar SIA “GR ART & PRINT” reģ. Nr.40103323220 ” par kopējo līguma summu EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

Paziņojums par lēmumu

Līgums