Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/13 “Par reprezentatīvo un informatīvo izdales materiālu piegādi”

Paziņojums par plānoto līgumu. 

Publicēšanas datums 2018.gada 21.augustā.

Identifikācijas numurs RPP 2018/13

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par reprezentatīvo un informatīvo izdales materiālu piegādi.

Iepirkums tiek dalīts 4 (četrās) daļās:

    1.daļa – “Par reprezentatīvo un informatīvo materiālu piegādi”. Plānots iepirkt lateksa balonus ar kociņu 2000gab., lokāmus magnētus 5000.gab., parastos zīmuļus 5000gab., autostāvvietas pulksteņus 5000gab., atstarotājus 5000gab., usb zibatmiņu 1000gab, pildspalvas 2500gab., krītiņus, kuri paredzēti zīmēšanai uz asfalta 2500 iepakojumus. Detalizētāka informācija par Iepirkuma 1.daļas priekšmetu norādīta 2.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 12 679,00 (divpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.

    2.daļa – “Par bērnu drošības aproču piegādi”. Plānots iepirkt aproces 5000gab. Detalizētāka informācija par Iepirkuma 2.daļas priekšmetu norādīta 3.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 6 325,00 (seši tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

   3.daļa – “Par lineālu piegādi”. Plānots iepirkt lineālus 3000gab. Detalizētāka informācija par Iepirkuma 3.daļas priekšmetu norādīta 4.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 3 330,00 (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN.

   4.daļa “Par želejas konfekšu piegādi”. Plānots iepirkt želejas konfekšu 5000 iepakojumus. Detalizētāka informācija par Iepirkuma 4.daļas priekšmetu norādīta 5.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30 līdz 2018.gada 3.septembrim plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037854

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

Ieinteresētā piegādātāja jautājums un atbilde

Ieinteresētā piegādātāja Nr.2 jautājumi un atbildes

___________________________________________________________________
Paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem 

Iepirkuma 1.daļā – atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA “SwanGifts” par kopējo līguma summu EUR 10 730.00 (desmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums 1.daļā

Iepirkuma 3.daļā – atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “PRO-BALTIC” par kopējo līguma summu EUR 2 070.00 (divi tūkstoši septiņdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums 3.daļā 

Iepirkuma 4.daļā – atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Iepirkuma 4.daļā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “PRO-BALTIC” par kopējo līguma summu EUR 1 250.00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums 4.daļā

Iepirkuma 2.daļā – pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu 2.daļā par bērnu drošības aproču piegādi bez rezultāta.

Lēmums 2.daļā

Atkārtots lēmums Iepirkuma 1.daļā – atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SwanGifts” reģistrācijas Nr.40103906635, un slēgt līgumu par kopējo līguma summu EUR 10 730.00 (desmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums 1.daļā

Līgums 3.daļā

Līgums 4.daļā

Līgums 1.daļā