Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/14 “Par piepūšamo laivu, laivu dzinēju un laivu piekabju piegādi”

Publicēšanas datums 2018.gada 21.septembrī.

Identifikācijas numurs RPP 2018/14

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu par piepūšamo laivu, laivu dzinējuun laivu piekabju piegādi

Iepirkums tiek dalīts 3 (trīs) daļās:

         1.daļa – “Par divu laivu iegādi”. CPV kods 34521300-8. Detalizētāka informācija par iepirkuma 1.daļas priekšmetu norādīta 2.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 4 958,68 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro, 68 centi) bez PVN.

2.daļa – “Par divu laivu dzinēju iegādi”. CPV kods 34311000-0. Detalizētāka informācija par iepirkuma 2.daļas priekšmetu norādīta 3.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 5 454,00 (pieci tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro, 0 centi) bez PVN.

3.daļa – “Par divu laivu piekabju iegādi”. CPV koda 34220000-5 Detalizētāka informācija par iepirkuma 3.daļas priekšmetu norādīta 4.pielikumā. Paredzamā līguma summa – EUR 600,00 (seši simti euro, 0 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39.kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30-17.00 līdz 2018.gada 3.oktobrim plkst. 10.00

Kontakttālrunis: 67037869

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

Pieteikums

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums laivām

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums laivu dzinējam

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums laivu piekabei

Līguma projekts

________________________________________________________________________________________

Paziņojums par 2018.gada 3.oktobra lēmumu

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija 2018.gada 3.oktobrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkuma “Par piepūšamo laivu, laivu dzinēju un laivu piekabju piegādi”  daļā Nr.3 ar SIA “AFITEH” reģ. Nr.50003845251 ” par kopējo līguma summu EUR 592,00 (pieci simti deviņdesmit divi euro, 00 centi) bez PVN.

Lēmums

Līgums