Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/3 ,,Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem”

Publicēšanas datums – 06.02.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs – RPP 2018/3

Iepirkuma nosaukums – Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Paredzamā līgumcena – EUR 13 755,00 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro, 00 centi), neieskaitot PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Rīgas pašvaldības policijā, Rīgā, Lomonosova ielā 12A, 39. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 līdz 2018. gada 19.februāra plkst. 10.00. Pusdienu pārtraukums plkst. 12:00-12:30.

Kontakttālrunis: 67037834.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un iepirkuma dokumentācija (Nolikums, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums, Iepirkuma līguma projekts) pievienoti pielikumā

Iepirkuma dokumentācija

________________________________________________________________________________________________

Rīgas pašvaldības policija 2018.gada 7.februārī no ieinteresēta pakalpojumu sniedzēja saņēma jautājumu par pieteikto apdrošināšanas gadījumu un izmaksāto kompensāciju skaitu 2017.gadā. Apkopotā statistika pievienota pielikumā.

Apkopotā statistika

________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par iepirkuma ID Nr.RPP 2018/3 “Par Rīgas pašvaldības policijas darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem” izbeigšanu bez rezultāta

Paziņojums publicēts 22.02.2018.

Iemesls: Iepirkuma komisija 22.02.2018. pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitās daļas kārtībā, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.

 Lēmums