Paziņojums par plānoto līgumu RPP 2018/9 “Par desmit jaunu, vienādu komercfurgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi”

Paziņojums par līgumu IUB 13.07.2018.

Publicēšanas datums 2018.gada 17.jūlijā

Identifikācijas numurs RPP 2018/9

Rīgas pašvaldības policija veic iepirkumu desmit jaunu, vienādu komercfurgona tipa, trafarētu un aprīkotu automašīnu iegādi.

Paredzamā līgumcena EUR 412 396,69 (četri simti divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro, 69 centi) bez PVN.

Piedāvājumus var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/ līdz 2018.gada 10.septembra plkst.10.00.
Kontakttālrunis: 67037834, 67037850

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumos:

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

__________________________________________________________________________________

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Publicēšanas datums 17.07.2018.

Rīgas pašvaldības policijas iepirkuma komisija nolemj izdarīt grozījumus iepirkuma nolikuma 1.6.punktā un 1.7.1.apakšpunktā.

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Publicēšanas datums 02.08.2018.

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Publicēšanas datums 14.08.2018.

Grozījumi iepirkuma nolikumā

 

Saistībā ar Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegto sūdzību, iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks pēc Iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanas, par ko tiks paziņots atsevišķi.

________________________________________________________________________________________________________________________

Informējam, ka saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2018.gada 1.oktobra lēmumu Nr.4-1.2/18-159, Rīgas pašvaldības policijai atļauts turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā “Par desmit jaunu, vienādu komercfurgona tipa, trafaretu un aprīkotu automašīnu iegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RPP 2018/9, turpmāk – konkurss), un atstāt spēkā apstrīdētās Konkursa nolikuma prasības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktu informējam, ka konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 9.oktobrī plkst.10.00

Līgums