Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 11 “Par reprezentācijas materiālu piegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par reprezentācijas materiālu piegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2021. gada 11. oktobra pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu un dokumentāciju pievienotas pielikumā.

Tirgus izpētes dokuments

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 15.10.2021. noslēdza līgumu ar SIA “SwanGifts”, reģistrācijas Nr. 40103906635 “Par reprezentācijas materiālu piegādi” par kopējo līguma summu EUR 8959.90 (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro, 90 centi) neieskaitot PVN.