Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 11 “Par teritorijas uzkopšanu Lomonosova ielā 12A, Rīgā”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par teritorijas uzkopšanu, labiekārtošanu Lomonosova ielā 12A, Rīgā. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: gints.arklins@riga.lv, līdz 2022. gada 19. augusta pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

1.pielikums_teh.spec._Teritorijas_košana

2._Pielikums_pieteikums

Tirgus izpētes dokuments_Nr_11

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 29.08.2022. noslēdza līgumu ar SIA “ANDERMAN”, reģistrācijas Nr.40103362302 “Par teritorijas uzkopšanu Lomonosova ielā 12A, Rīgā” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit devņi euro, 00 centi).