Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 15 ”Par bruņu vestu pārvalku iegādi”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par bruņu vestu pārvalku iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, līdz 2022. gada 7. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

3. Tirgus izpētes dokuments

3.1.Pielikums pieteikums

3.2. Teh spec_Fin pied

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 31.03.2023. noslēdza līgumu ar SIA “RAE LV”, reģistrācijas Nr. 40103973547, “Par bruņu vestes pārvalku iegādi” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 9 730,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi).