Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 16 “Par operatīvo transportlīdzekļu aprīkošanu ar aizmugures skata kamerām”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par operatīvo transportlīdzekļu aizmugures skata kameru iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: Elija.Astreiko@riga.lv elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā), līdz 2023. gada 17. oktobra plkst. 11.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments Nr.16

1. pielikums pieteikums

2. pielikums Finansu_piedavajums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 01.11.2023. noslēdza līgumu ar SIA “SECURE Solutions”, reģistrācijas Nr. 40103376656 “Par operatīvo transportlīdzekļu aprīkošanu ar aizmugures skata kamerām” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 7 915,00 (septiņi tūkstoši, deviņi simti piecpadsmit euro, 00 centi).

Līgums_SIA_SECURE Solutions_2023_