Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 18 ”Par sporta kluba pakalpojumiem”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sporta kluba pakalpojumu iegādi. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, līdz 2022. gada 7. decembrim plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

3. Tirgus izpētes dokuments

3.1.Pielikums pieteikums

3.2. Pielikums teh_fin

 

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 12.12.2022. noslēdza līgumu ar SIA “My Fitness”, reģistrācijas Nr.40003440545 “Par sporta kluba pakalpojumiem” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 31 500,00 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).