Paziņojums par tirgus izpēti Nr.22 “Par sporta kluba pakalpojumiem”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par sporta kluba pakalpojumiem. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: Elija.Astreiko@riga.lv elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus vai pašrocīgi parakstītus un ieskanētus dokumentus (.pdf formātā), līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus_izpētes_dokuments Nr.22

1. pielikums Pieteikums

2.pielikums_Tehniskā_specifikācija_Finanšu_piedāvājums

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu

Rīgas pašvaldības policija 12.12.2023. noslēdza līgumu ar SIA “My Fitness”, reģistrācijas Nr. 40003440545 “Par sporta kluba pakalpojumiem” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 31 500,00 (trīsdesmit viens tūkstotis, pieci simti euro, 00 centi).

Līgums_Sporta zāle_2023