Paziņojums par tirgus izpēti Nr. 9 “Par šautuves telpas izmantošanu”

Rīgas pašvaldības policija veic tirgus izpēti par šautuves telpas izmantošanu. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: elmars.vilcins@riga.lv, līdz 2022. gada 8. jūnija pulksten 10.00. Prasības attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu pievienotas pielikumos.

Tirgus izpētes dokuments

1.pielikums Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

2.Pielikums pieteikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Rīgas pašvaldības policija 08.07.2022. noslēdza līgumu ar SIA “WALTERS”, reģistrācijas Nr.40003911292 “Par šautuves telpas izmantošanu” par kopējo līguma summu bez PVN EUR 41 950.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro, 00 centi).