image008.jpg

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības policija, adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67105330, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

 

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķi:

 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu novēršana (savlaicīga iespējamo sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana, kā arī meklēšanā izsludinātu personu vai transportlīdzekļu atrašana);
 • administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa nodrošināšana (personas identificēšana, administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšana, administratīvā procesa ierosināšana, pierādījumu nodrošināšana, administratīvā pārkāpuma lietvedības, administratīvā procesa izskatīšana, materiālu pārsūtīšana atbilstoši kompetencei).

 

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46[1] (turpmāk – Regula) panta 1.punkta e[2] apakšpunkts;
 • Likuma “Par policiju” 12.panta pirmās daļas 14.punkts[3] un 14.1 punkts[4];
 • Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”[5] (kur tas nav pretrunā ar Regulā noteiktajām prasībām);

 

Iespējamie personas datu saņēmēji (mērķis):

 • valsts un pašvaldību institūcijas (normatīvajos aktos noteikto pienākumu, funkciju un uzdevumu īstenošanai);
 • administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa dalībnieki (administratīvā pārkāpuma lietvedības un administratīvā procesa ietvaros, u.c. personai svarīgu, leģitīmu interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm);
 • citas personas (normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

 

 

Personas datu glabāšanas ilgums:

 • ja personas datu apstrādē nav fiksēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums – 3 mēneši;
 • ja personas datu apstrādē ir fiksēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums – līdz 3 gadiem;
 • ja personas dati iegūst pierādījumu statusu administratīvā pārkāpuma procesā, administratīvajā procesā vai kriminālprocesā – atbilstoši spēkā esošajai lietu nomenklatūrai.

 

Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt Jūsu personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, telefona numurs 67223131, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

[1] Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

[2] Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem: e) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

[3] Policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības: 14) reģistrēt, iegūt pirkstu nospiedumus, citus personu identifikācijai nepieciešamos datus un skaņu ierakstus, fotografēt un filmēt aizturētas, aizdomās turētas, apsūdzētas, notiesātas un administratīvi arestētas personas, kā arī personas, kuras izdarījušas citus likumpārkāpumus, ja tās apzināti pretojas personības noskaidrošanai.

[4] Policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības: 141) novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus, kā arī, izmantojot tehniskos līdzekļus, novērot policijas iestāžu ēkas, telpas un teritoriju, policijas apsargājamos objektus, lai nodrošinātu policijas iestāžu ēku, telpu un teritorijas apsardzi, aizturēto personu un apsargājamo objektu drošību.

[5] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/289583-kartiba-kada-policija-veic-noverosanu-izmantojot-tehniskos-lidzeklus-ka-ari-sadas-noverosanas-rezultata-ieguto