image006.jpg

Rīgas Pašvaldības policijas izveides un darbības tiesiskais pamats:


Nacionālās drošības likuma 17.panta 1.daļa
Pašvaldības nodrošina sabiedrisko kārtību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=14011

   

Likuma Par pašvaldībām 15.panta 1.daļas 12.punkts
Pašvaldības autonoma funkcija – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255

   
Likuma Par policiju 19.panta 1.daļa
Pašvaldības var izveidot pašvaldības policiju.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957

   
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.397 Pašvaldības policijas paraugnolikums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=159176&

   

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114 Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (01.03.2011.)

http://www.likumi.lv/doc.php?id=227996&

   

Rīgas pilsētas pašvaldības ētikas kodekss

http://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/etikas_kodekss/default.htm

   
Rīgas domes 2003.gada 1.jūlija nolikums Nr.75 Rīgas Pašvaldības policijas nolikums (skat. Pielikumā)

 

Rīgas domes 22.10.2013. lēmums Nr.300 „Par Rīgas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem kārtības uzturēšanai”:
Rīgas pašvaldības policija ir tiesīga sniegt kārtības uzturēšanas pakalpojumus par maksu. Maksa par viena Rīgas pašvaldības policijas darbinieka iesaistīšanu kārtības uzturēšanas pakalpojumu sniegšanā ir EUR 11.94 stundā.

 

 

RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS pamatuzdevumi:

 • likumpārkāpumu profilakse;
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
 • Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā pašvaldības policijas kompetence:

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole;
 • ūdens satiksmes kontrole Rīgas akvatorijā (izņemot satiksmes negadījumus);
 • taksometru aprīkojuma un pasažieru norēķināšanas kārtības kontrole;
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole, transportlīdzekļu piespiedu pārvietošana (evakuācija);
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole;
 • žūpības profilakse un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošana;
 • prostitūcijas ierobežošanas noteikumu izpildes kontrole;
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole
 • dzīvesvietas deklarēšanas un pasu režīma kontrole

Papildus šiem uzdevumiem Rīgas Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros veic:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie Rīgas izglītības iestādēm;
 • uz pārkāpumiem tendēto nepilngadīgo un nelabvēlīgo ģimeņu uzskaiti un profilaksi;
 • glābšanas darbus Rīgas pilsētas peldvietās;
 • transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu kontroli Rīgā un to (gan prettiesiski novietotu Ceļu satiksmes likuma noteiktajos gadījumos, gan Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzītu par ilgstoši atstātu) evakuāciju;
 • transportlīdzekļu pārvietošanās kontroli Rīgas pilsētas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;
 • pilsētas publisko vietu videonovērošanu;
 • civilās aizsardzības pasākumus Rīgas pilsētā;
 • savas kompetences ietvaros tiesas spriedumu izpildi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm.